Rekonstrukce  “zámečku” ve Velkých Pavlovicích na Ekocentrum Trkmanka – Stavba Jihomoravského kraje – 2.místo

Rekonstrukce bývalého “zámečku” ve Velkých Pavlovicích na Ekocentrum Trkmanka

Projekt: 2009 a 2013

Realizace: 2011-12 a 2014-15

Ocenění: Stavba Jihomoravského kraje, 2.místo

Původně byla budova zámečku pozdně renesanční tvrzí, která zde byla vystavěna v 17. století za Žampachů z Potštějna. Poté, co v roce 1762 získali Pavlovice Habsburkové (drželi je až do r. 1918), byla přestavěna na barokní zámek, později zmodernizovaný. Stávající objekt zámečku není památkově chráněn.

      Nachází se na ulici Nádražní č. 1. Do nedávné doby sloužil jako kancelářská budova, dříve JZD, poté firmě Moravská Agra a.s. V rohové části při ulici Nádražní je fungující prodejna textilu. Pozemek je tvořen nádvořím a samotným objektem zámečku, budoucího Ekocentra Trkmanka. Pozemek je svažitý směrem k jihozápadu v místě jižní fasády hlavního křídla (v průjezdu) , poté – na nádvoří – je pouze mírně svažitý. Za stávající novodobou přístavbou garáží a kanceláří se nachází terénní zlom tvořený opěrnou zdí, za níž se dále rozprostírá areál fotbalového hřiště.

      Objekt má v současnosti tvar písmene U, směrem do ulice je orientováno hlavní křídlo zámečku, kolmo směrem do parku pak vedlejší křídlo a na něj kolmo navazuje novodobá přístavbu s garážemi v 1.pp a kancelářemi v 1.np. Tento objekt bude odstraněn. Hlavní křídlo je třípodlažní s nevyužitým půdním prostorem. První podzemní patro obou křídel je přístupné ze dvora, v severozápadním rohu je objekt nepodsklepen. První nadzemní patro hlavního křídla je přístupné hlavním vchodem z ulice Nádražní a 1.np vedlejšího křídla je propojeno v této  úrovni s hlavním křídlem. Ze strany parku (severní fasáda) je k objektu přistavěna zásobovací rampa, která bude odstraněna, ale bude z této strany vybudována nová pro zásobování kuchyně. Druhé nadzemní podlaží je pouze v půdoryse hlavního křídla, ve vedlejším křídle je zhruba v této úrovni nevyužívaný půdní prostor. Objekt je zastřešen sedlovými střechami s valbou a polovalbou.

Objekt je masivního systému, původní křídla objektu jsou podélnými dvoutrakty. Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří zdivo z cihel plných pálených tradičního formátu případně zdivo smíšené tloušťky 0,3 až 1,2m. Vodorovná nosná konstrukce nad 1.PP a 1.NP třípodlažní části objektu sestává převážně z cihelných klenbových stropů, vodorovné nosné konstrukce horních podlaží tvoří rovnoploché polospalné dřevěné trámové stropy. Konstrukce krovu západního křídla je vaznicové soustavy s plnými vazbami tvořenými stojatou stolicí kombinovanou s jednoduchým vzpěradlem. Krov severního křídla je dle výkresů stávajícího stavu vaznicové soustavy s plnými vazbami tvořenými stojatou stolicí.

Urbanistické řešení zůstává více méně beze změny, bude pouze zbourán novodobý objekt přístavby s garážemi a kancelářemi ve dvoře, čímž se otevře krásný výhled do krajiny za městem. Vjezd do dvora a hlavní vstup do objektu zůstávají nezměněny. Stávající zásobovací rampa bude zbourána a nahrazena novou menší pro zásobování kuchyně. K rampě bude zajištěn přístup a příjezd vydlážděnou komunikací šířky 2,5 m. Rampa má sklon 1:12 a je dlouhá 7,425 m a široká 1,2 m. Tato rampa slouží pouze pro zásobování kuchyně a ne jako vstup pro veřejnost.

Před hlavním vstupem budou provedeny úpravy předprostoru: před vstup do objektu bude vybudována venkovní vyrovnávací rampa na jedné straně a schodiště na straně druhé. Rampa bude mít sklon 1:12 a bude dlouhá 7,4 m. Rovná část bude dlouhá 6,2 m a široká 2,0 m.

Dále zde bude rozebrána oblouková kamenná zídka a bude vybudována nová z původního kamene rovná, 20,4 m dlouhá a 0,3 m široká zídka výšky cca 0,5 m vyrovnávající výškový rozdíl mezi nástupní plochou před objektem a travnatou plochou, na které bude vysázeno šest listnatých stromů. Před těmito zásahy před objektem musí být vytýčeny stávající sítě vedené v zemi. Po vytýčení bude dokumentace řešící  tyto úpravy aktualizována a upravena tak, aby nedošlo ke styku, křížení nebo narušení stávajících sítí. Předpokládá se, že bal kořenového systému stromů bude proti prorůstání do boku chráněn např. betonovými či plastovými chráničkami. Projekt výsadby a druhy budou určeny v další fázi PD.

Ve dvoře budou provedeny parkové a sadové úpravy a zbudováno parkoviště. Parkoviště bude nekryté pro 7 osobních aut, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Odstavná parkovací stání jsou řešena jako kolmá šířky 2,4, hloubky 5,3 m. Stání pro invalidy je široké 3,5 m. Parkování a komunikace budou provedeny dle ČSN 736056. Pojížděná plocha parkoviště i příjezdové komunikace v průjezdu bude vydlážděna kamennými kostkami –  mozaikou. Z téhož materiálu ale jako pochozí budou vydlážděny chodníky ve dvoře. Ostatní plochy budou travnaté, spojovací pěšiny na trávníku budou z minerálního betonu – pískový mlat. Podél pěšiny bude osazeno 5 dřevěných laviček a u stávající třešně jedna lavička.

Stávající strom – třešeň – bude zachován, přibude jeden nový strom a několik keřů. Zídky výšky 1,8 a 1,0 m budou provedeny jako režné zdivo ze starých cihel. V JV rohu bude umístěno ohniště s posezením a vlajkový stožár výšky 6 m. Při východní hraně pozemku bude zbudována dřevěná pergola. Část bude více zastíněna dřevěnými lamelami, část bude více otevřena. V části pod pergolou bude zbudováno dřevěné podium pro konání menších představení či koncertů. 

Na nádvoří bude dále vybudována velká venkovní ocelovo dřevěná terasa se schodištěm, a to po celé délce hlavního křídla, tedy délky 19,79 m a šířky 3,0 m. Primární nosnou konstrukci tvoří ocelová rámová soustava z válcovaných profilů na niž jsou ukládány dřevěné rošty. Terasa bude přístupná z 1.np a též z nádvoří po schodišti. Další schodiště obdobné konstrukce bude vybudováno při bočním křídle objektu. Bude spojovat nádvoří s chodbou 1.np vedoucí k jídelně. Toto schodiště bude sloužit i jako únikové