Soutěž Velké Pavlovice – 1. místo

Nové centrum ve Velkých Pavlovicích

soutěž: 2007

1. cena

spoluautor: Pavel Klein

Vybudovat ve Velkých Pavlovicích nové centrum města je velkolepý a smělý záměr. Předmětem projektu je postupné účelné a velkorysé přebudování dané lokality pro účely spojené s moderním vinařským městem třetího tisíciletí: s novým náměstím, bydlením, občanským a komerčním vybavením i jako atraktivní a zajímavý turistický cíl.

Stávající městské centrum se rozprostírá kolem kostela s přilehlým hřbitovem spolu s dalšími objekty občanského vybavení a především s objekty rodinných domů. Hlavní prostor využívaný pro konání velkých slavnostních akcí je však přenesen do míst uvažovaného nového centra. Spojnicí obou částí jsou dvě ulice s typickou ulicovou zástavbou.  Slavnostní průvody pak procházejí celým městem.

Stručný popis stávajícího stavu

Místo pro vznik centra je situováno v jižní části města, v území vymezeném ulicemi Za dvorem – Dlouhá – Sokolská – Hlavní – Nádražní a Tovární. Potenciál místa předznamenávající atraktivní využití je dán přítomností několika objektů různé kvality, objemu i charakteru. Je to především objekt historické sýpky – významné technické památky a nepřehlédnutelné dominanty. Dále  hospodářského statku, jehož půdorysná stopa je jasně patrná ve všech plánech města, především historických, kdy objekt působil osamoceně, svébytně.

Dále je to budova sokolovny s alejí vzrostlých kaštanů, které vytvářejí příjemné zklidněné místo, v současnosti využívané pro konání lidových slavností. Areál kolem sokolovny působí jako přechod mezi zastavěnými a ozeleněnými plochami bydlení a místem budoucího rozvoje. Areál je ze dvou stran uzavřen alejí, ze třetí dominantou sýpky. Tato drobná urbanistická koncepce působí velmi pozitivně. Nevýhodou je situování vstupu do sokolovny z druhé strany.

Objekt zámečku, který se nachází naproti statku na ulici Nádražní již ztratil kouzlo historické budovy, ale citlivou rekonstrukcí bude opět zapojen do budoucí koncepce.

V neposlední řadě je zde významným a určujícím prvkem silnice II. třídy z Mikulova do Terezína (ulice Brněnská), která prochází přibližně středem řešeného území. Dělí jej tak na dvě části – část se statkem a zámečkem (hospodářská, industriální, administrativní náplň, stávající autobusové nádraží) a část se sýpkou, sokolovnou a přilehlou zatravněnou plochou (společenská, městotvorná náplň).

V širším rámci zájmového území je zde pak vazba na sportovní areál a rekreační rybník mezi ulicemi Hodonínskou a Nádražní.

V současné době nepůsobí dané území příznivým dojmem. Avšak díky křížení komunikací silnic ze směru Hustopeče, Velké Bílovice, Bořetice, Němčičky a přítomnosti objektů využívaných k podnikatelské, sportovní a jiné činnosti se zde odehrává značná část denního života města. Necelistvost, neurčitost, dočasnost, a zchátralost stávajícího stavu však nepodněcuje místní občany ani návštěvníky města k delšímu pobytu. Zcela jiná situace nastává v době konání městských slavností  – především hodů, vinobraní a trhů, kdy prostory před sokolovnou, sýpkou a na přilehlých prostranstvích jsou již zcela přeplněné. V případě, že se v době konání oslav neodkloní silnice II. třídy kolem statku (ulice Brněnská na ulici Za dvorem), je průběh akcí narušován přítomností dopravy, čímž je slavnostní ráz zcela degradován. Dočasné odklánění silnice však s sebou nese vynucená organizační opatření. Silnice působí jako bariéra, jako těžko prostupná hranice zabraňující volné plynutí života od sýpky směrem ke statku.

Sjednocení a vyrovnání těchto dvou protichůdných stavů – tedy prázdnoty a neatraktivnosti prostředí ve všedním životě města a naopak přeplněnosti, nemožnosti rozprostřít se do větší plochy při slavnostech, jsou cílem řešení budoucího městského centra.

Návrh urbanistické koncepce

Z hlediska širších vztahů je zájmové místo křižovatkou komunikací ze čtyř směrů.

Postupné budování sportovního areálu, akce odehrávající se v něm i kolem sýpky a sokolovny, několik restaurací  a obchodů prozrazují touhu a potřebu zabývat se touto lokalitou z hlediska nového funkčního využití.

Následující popis návrhu vystihuje výsledné řešení, tedy konečnou etapu výstavby. Etapizace je popsána v samostatné kapitole, schémata etapizace jsou prezentovány v grafické části návrhu.

Zásadní vliv na budoucí rozvoj a fungování centra má přítomnost silnice II. třídy – ulice Brněnská. Ta rozděluje daný prostor na dvě části. Intenzita dopravy je poměrně vysoká: 4078 aut za den, z toho nákladní doprava 829 aut za den, předpoklad je další nárůst dopravy (sčítání z roku 2005, sčítací úsek 6-4560, zdroj: ŘSD ČR). Blízkost projíždějících aut je pro člověka i objekty sýpky a sokolovny nepříjemná a nebezpečná. Navrhujeme tedy komunikaci přeložit a průjezd budoucím veřejným prostorem zcela zrušit. Jsme přesvědčeni, že tímto opatřením se může rozproudit život a s ním spojené aktivity v novém centru, že se úspěšně a bez kompromisů podaří sjednotit prostor, kterému nyní vévodí dvě rozdělené dominanty: sýpka a statek.

Dalším stěžejním bodem navrhované urbanistické koncepce je zvýraznění, očištění a doplnění urbanistické struktury. Objekty mezi sýpkou a hospodářským dvorem navrhujeme v průběhu několika etap zrušit. Je zachována sokolovna i kaštanová alej. Statek je očištěn od všech přístaveb a staveb ve dvoře, je zachována čistá historická půdorysná stopa.

Do prostoru mezi sokolovnou a statkem je vložen soubor tří nových staveb tvořících jeden blok. Je to vlastně ukončení stávající zástavby rodinných domů za sokolovnou, které rovněž vytvářejí spolu s přístavbami, stodolami a dvory uzavřený blok. Obdobnou urbánní strukturu přenášíme do uvolněného místa mezi sokolovnu a statek. Tímto přenesením struktury v podobě nových objektů propojujeme stávající zástavbu obce s objektem statku. Snažíme se zakomponovat novou zástavbu ke stávající, vytvořit její pokračování a podpořit zároveň její ukončení, když narazí na výraznou stavbu statku. V prostoru mezi sýpkou, novými objekty a statkem vzniká nové náměstí určené pro všechny větší akce i pro běžný život města.

Rozdělení nového bloku do tří hmot má tato dvě zásadní opodstatnění: vytváříme přiměřené měřítko nových budov vůči stávající zástavbě (nevytváříme hmotovou konkurenci sýpce) a vytváříme tím intimní prostory – průchody – s malým náměstím mezi objekty, jejichž partery budou komerčně využity. Za druhé umožňujeme etapovitou výstavbu objektů z důvodu existence soukromého objektu.

Sýpka získá důstojný předprostor, je obnovena historická vazba se statkem, který se znovu projeví na novém náměstí. Okolí sokolovny si zachovává svoji tradiční zklidněnou náladu.

Tři nové objekty na náměstí budou využity jako hotel s restaurací (nejblíže sýpce), další jako víceúčelový objekt – kongresový sál (při ulici Hlavní) a třetí jako radnice s informačním centrem a knihovnou (nejblíže statku). Pod objekty jsou navrženy podzemní garáže.

Pojetí radnice je zvoleno jako moderní stavba s architektonickými citacemi tradičního stavění a lidové architektury, různě rozmístěnými otvory a výškově členěnou římsou s upozaděnými pultovými střechami. Radnici navrhujeme zvýraznit vyhlídkovou věží. Bude vysoká 25 metrů a patrná z několika směrů. Umístění věže bylo koncipováno s ohledem na existenci několika pohledových os. Vertikála radniční věže je jakousi protiváhou horizontální hmotě sýpky – kompozičním vyvážením celkového prostoru náměstí.

Objekt hotelu je navržen jako více prosklená hmota se střídajícím se rytmem oken a dvěma terasami obíhajícími stavbu ze tří stran. Terasy budou doplněny pergolami se zelení (vinnou révou). Hmota hotelu je terasami odlehčena a zároveň odkazuje na terasovité uspořádání některých vinic – lidé v hotelu budou ubytováni vlastně na vinici. Části oken budou zastíněny deskami s vyřezanými motivy lidové krajky. Hotel bude působit lehce a slavnostně.

Víceúčelový objekt s kongresovým sálem je koncipován jako kompaktní hmota členěná pouze šikminami střechy a zalomením fasády. Bude obložena pískovcovými deskami a má představovat horu z písku – tedy písčitou půdu, na které rostou místní vinice. Stavba se uplatňuje až v druhém plánu náměstí.

Při přípravě realizace těchto objektů by se mělo uvažovat o vybavení technologiemi šetrnými k životnímu prostředí, zejména vytápění a chlazení objektů (např. tepelná čerpadla, solární panely, akumulace tepla, zemní výměníky, rekuperace atd.)

Stávající sokolovnu navrhujeme z piety k historii a duchu místa zachovat, zrekonstruovat a upravit pro účely uměleckého centra pro děti a mládež s výukou hudebních, výtvarných, tanečních a dramatických předmětů. Součástí je i travnatá plocha před objektem, která bude sloužit jako dětské hřiště nebo venkovní ateliér. Na místě, kde se dříve konaly tradiční lidové oslavy se zde  budou učit tančit příští stárci a stárky.

 Objekt statku navrhujeme co nejvíce zachovat a nadstavět. Předpokládáme zachování kleneb v severním východním a jižním křídle. Západní křídlo bude potřeba postavit znovu. Zdivo mezi pilíři kleneb bude místy odstraněno a vznikne tak volný průchod do dvora statku. Ostatní prostory budou využity pro komerční účely a jako vstupy do bytů a kanceláří ve dvoupodlažních vikýřích. Mezi vikýři bude patrná obnovená sedlová střecha v přibližně stejných proporcích jako stávající. Plochy uvolněných kleneb budou buď prázdné (průchod), vyplněny sklem nebo zasunutou vyzdívkou. Získá se tak pravidelný rytmus parteru, který bude umocněn novým rytmem rozmístěných vikýřů. Dvůr statku je koncipován jako velké nádvoří s chodníkem po obvodu a velkou travnatou plochou uprostřed. Plocha bude členěna napříč probíhajícími chodníky z velkých kamenných desek s mezerami, několika stromy, pergolami a třemi terénními vlnami – dvě menší elipsovitého tvaru a jednou velkou v severovýchodním rohu dvora. Do této terénní vlny bude vyříznut oblouk a postavena opěrná zeď z modrých glazovaných cihel sledující poloměr kružnice. Do této podzemní stavby navrhujeme umístit pět vinných sklepů jako symbol a propagaci pěti obcí zúčastněných v projektu Modré hory. Každá obec bude mít nad vstupem svůj znak a název. Budou zde probíhat degustace vína z jednotlivých obcí. Kruhová výseč je umístěna záměrně do tohoto rohu dvora, neboť se rozevírá směrem ke čtyřem zbývajícím obcím Modré hory – k Němčinkám, Kobylí, Bořeticím a Vrbicím.

Hlavní náměstí je plocha rozprostírající se mezi statkem, radnicí, hotelem, sýpkou a alejí stromů podél ulice Za dvorem. Stromy aleje působí jako zelený filtr mezi novým náměstím a přeloženou komunikací. Náměstí dominuje historická sýpka, jejíž účinek je ještě zdůrazněn ze dvou stran přiléhající travnatou plochou. Náměstí je doplněno jednou větší kašnou a jednou menší v podobě studny, dále pergolou s porůstající zelení, která svým jemným účinkem vymezuje prostor před radnicí a hotelem pro konání velkých folklorních akcí. Tradiční mája bude umístěná před radnicí. Sýpka s travnatou plochou odděluje další veřejný prostor určený k umístění kolotočů nebo dočasného záchytného parkoviště při konání velkých akcí v centru. Toto místo zároveň působí jako předprostor  navrženého parku s kaplí v místě stávajícího bytového domu s policejní služebnou. Stávající umístění domu vnímáme jako rušivé a nevhodné. Leží totiž v místě významných pohledů z horního konce obce směrem k sýpce. Kaple v parku bude vhodným místem k odpočinku i v době velkolepých oslav a jako duchovní odraz kostela ve stávajícím centru. Naváže logický vztah k stávajícímu dřevěnému kříži v severním cípu křižovatky. Bylo by příznačné zasvětit novou kapli svatému Urbanovi, patronu vinařů, vinic a vína.

Objekt zámečku navrhujeme zachovat a zrekonstruovat tak, aby vynikl jeho čistý výraz dnes již zcela očištěn od všech ozdob. Z historických pramenů je známo, že původně měl být dostavěn zrcadlově otočeným objektem. Tento nápad se nám zdá vhodný z hlediska možnosti rozšíření využití pro účely kanceláří (v rekonstruované části) a bytového domu (v nové části). Vznikne tak uzavřený dvůr s travnatou plochou vhodnou pro pobyt venku.

Soubor objektů v jihovýchodním rohu statku (rodinný dům, vinařství) navrhujeme zrušit a vyčlenit prostor pro větší parkoviště návštěvníků a lidí pracujících v navržených provozech (nové byty, kanceláře, obchody). Kladný účinek to bude mít i na lepší vnímání statku zámečku a – jako začátku nového centra. Návštěvníci, kteří zde zaparkují pak projdou statkem a budou pokračovat na náměstí a dále směrem ke stávajícímu centru – projdou tak celé město, které bude působit uceleným dojmem. Podél statku z jižní strany navrhujeme vysázet alej stromů, která jednak částečně odcloní parkoviště, ale hlavně navede pohledy směrem k zámečku – stane se tak součástí celého území. Na konci osy budou zachovány stávající cihelné pilíře staré brány.

Místní inspirační zdroje, motivy

Při úvahách a návrzích jsme se inspirovali lidovými kroji, jejich detaily, ozdobami a barvami. Dále vinicemi, vinnými listy, sklípky, historií a snažili jsme se vcítit se a porozumět životu spojenému s tímto krajem, vínem, půdou a tradicemi.