Tescan 2

Výrobní a administrativní areál firmy Tescan II. Projekt: 2011-12 (I. etapa), 2016-17 (II. etapa) Realizace: 2012-13 (I. etapa), 2018-19 (II. etapa) Hlavní projektant:  S.I.S. spol. s r. o. Jedná se o druhou fázi výstavby v areálu firmy Tescan. První fáze – zde již prezentovaná – byla dokončena v roce 2013. Následovalo období výroby a následné […]

Výrobní a administrativní areál firmy Tescan II.

Projekt: 2011-12 (I. etapa), 2016-17 (II. etapa)

Realizace: 2012-13 (I. etapa), 2018-19

(II. etapa)

Hlavní projektant:  S.I.S. spol. s r. o.

Jedná se o druhou fázi výstavby v areálu firmy Tescan. První fáze – zde již prezentovaná – byla dokončena v roce 2013. Následovalo období výroby a následné přípravy na další fázi a v roce 2018 se začala stavět druhá, pro tento objekt finální fáze. Jedná se o dostavbu celé plochy po někdejším objektu dle studie rozvoje areálu, kterou jsme zpracovali v roce 2011 a která se s malými úpravami postupně naplňuje.

Areál firmy Tescan se nachází asi 2 km od budovy jejího ústředí v téže městské části. Celý projekt byl rozdělen do několika etap a fakticky trvá doposud. Zde prezentujeme první a druhou, a to největší a nejdůležitější etapu, která nastartovala další rozvoj firmy. I když se jedná o objekt, který slouží primárně k montáži mikroskopů a vnitrofiremnímu provozu (administrativní zázemí), investor byl ochoten vynaložit prostředky i na zvýšené architektonické a estetické nároky za účelem reprezentace firmy před svými zákazníky, kteří sem přijíždějí z celého světa.

Objekt II. etapy je v podstatě zrcadlově obrácená dispozice I. etapy s lokálními úpravami. Po dostavbě se expedice a sklady v 1.np přesunuly do této II. etapy, v uvolněných prostorech I. etapy vzniky specializované superčisté prostory nebo příruční sklady a manipulační plochy. Ve druhém patře pak dílny a montáže, uprostřed dispozice příruční sklady. Ve třetím patře opět kolem atria seskupené kanceláře. Z technického patra v objektu I. etapy se napojily všechny nové rozvody. V průběhu přípravy se investor rozhodl vybudovat podzemní patro s garážemi a technickým zázemím. Sjezd do podzemních garáží je tunelem v blízkosti vjezdu do areálu.

Prostředkem dispozice mezi oběma etapami vede hlavní komunikační koridor, který je identický pro všechna tři patra. Na něj jsou navázány hlavní vertikální komunikace – výtahy a schodiště, za nimi pak jednotlivé dispozice a provozy.

V objektu jsou v prvním patře umístěny montáže mikroskopů v čistých a superčistých prostorech, vývojové laboratoře pro nanotechnologie, čisté předváděcí místnosti, převlékárny, expedice a sklady. Ve druhém patře jsou umístěny hlavní šatny, technologie objektu a v krajních částech při fasádách dílny, montáže a laboratoře. Třetí patro pak zahrnuje kancelářské plochy včetně přednáškových a jednacích místností, jídelnu s výdejnou a dvě venkovní atria.

Architektonické řešení logicky navazuje na předchozí etapu a všechny materiály, detaily a postupy jsou znovu uplatněny, případně nahrazeny inovovaným řešením. V průběhu užívání se zjistilo, že použitý materiál pro barevné desky na předsazené fasádě je nevyhovující a desky byly proto na celém objektu vyměněny za nové v barvě odpovídající aktuálnímu barevnému schématu firmy.

Základní fasáda objektu je obložena deskami eternit v neutrální šedo béžové barvě. Výplně otvorů a prosklené fasády jsou z černých hliníkových profilů. Předsazená zavěšená fasáda tvořící hlavní motiv objektu je z kompozitních perforovaných desek v barvě modré. Jedná se o sjednocující motiv tvořený dvěma horizontálními pásy v úrovni podlahy druhého a třetího patra a propojený střídavými klíny umístěnými před meziokenními pilíři. Klíny odkazují na hlavní prvek loga firmy Tescan – stylizovaný paprsek. Dynamický a sjednocující motiv, který po dostavbě druhé etapy obemknul a sjednotil celou budovu, vyznívá, jakoby budova neměla začátek ani konec, žádnou hlavní, zadní či boční fasádu. Tato druhá fasáda je navržena pouze do výšky dvou pater, takže třetí patro působí jakoby ustoupené. Celá kompozice třípodlažního objektu pak působí výrazně horizontálně a odlehčeně. Třetí patro je ještě ustoupené ze zkosené strany směrem k lesu, kde vznikly dva trojúhelníkové balkony a uprostřed dispozice je čtvercové atrium s osázenou zelení, které lze využít z jídelny a některých kanceláří.

V rámci první etapy byla vybudována nová elipsová vrátnice s hlavním vstupem do areálu, trafostanice, areálové zpevněné plochy – nové povrchy komunikací a parkoviště a upravena či osazena nová zeleň.

Technické řešení
Celý areál je vytápěn pomocí tepelných čerpadel napojených na geotermální vrty. Tepelná čerpadla připravují médium pro vytápění i chlazení objektu. Vzduchotechnika upravuje vnitřní prostředí v objektu a připravuje vzduch pro čisté a superčisté prostředí v montážních provozech 1NP. Okna jsou chráněna před přehříváním venkovními textilními roletami, na střeše je extenzivní zeleň s akumulační funkcí chladu a vlhka.

Dostavbou celého dotčeného objektu se uzavřela a hmotově zcelila jedna významná fáze postupného rozvoje areálu a rozvoje firmy Tescan.