Hudebně dramatická laboratoř JAMU

Nová budova Hudebně dramatické laboratoře JAMU

soutěž: 2002

odměna poroty

spoluautoři: Pavel Klein, Marek Starý, Zbyněk Zavřel

Nová budova Hudebně dramatické laboratoře JAMU si klade za cíl být experimentálním variabilním prostorem nejen pro školní provoz výuky studentů v oboru opera a muzikál, ale i pro mimoškolní vzdělávací a komerční využití související s těmito obory. Náplň objektu je přitom zcela specifická a nejednoznačná. Nejedná se ani o čistý provoz školní budovy ani pouze o divadlo, ale o průnik více provozů a způsobů využití a komunikace s okolím. Cílem návrhu je vytvoření optimálního vnitřního prostředí budovy, jež bude svým formálním pojetím a duchovní náplní podporovat kreativní a svobodné myšlení a chování jeho uživatelů a optimálním způsobem jej prezentovat a zprostředkovávat vnějšímu světu. Stavbu nového objektu chápeme jako zcela výjimečný a svébytný zásah do stávající struktury s vytvořením nové – moderní duchovní dominanty v místě.

Urbanismus

Řešené území v ulici Orlí je součástí městského bloku v historickém jádru města Brna. Charakterem zástavby v této lokalitě je uzavřenost, kompaktnost a podřízenost historickým dominantám. Nejstarší domy se v uličních frontách uzavírají do hmot členěnými drobnými okny, aby se ve dvorní části mohly otevřít arkádami kolem rajských dvorů. V ústí ulice Orlí se nachází jediná dochovaná (Měnínská) brána městského hradebního okruhu, jež je další přirozenou dominantou v okolí stavební parcely.

Navrhovaný objekt svojí hmotou vyplňuje celou plochu určenou pro zástavbu. Návrh doporučuje využití (nebo zhodnocení) dotčeného vnitrobloku jako parku a proto uvažuje s odstraněním objektu na sousedním pozemku, jehož demolice je navrhována i v regulačním plánu. Tento zásah spolu se stavbou nového objektu a kompozicí nové zeleně vnese do místa duch klášterních zahrad naplněných duchovním klidem.

Tvar a členění nového domu odpovídá daným podmínkám, historickému prostředí, provozu a účelu, pro který je objekt určen. Veřejné a poloveřejné provozy orientované k ulici Orlí (vstup, foyer, komerční prostor) se každý svým způsobem otevírají v uliční fasádě domu a řešením svých interiérů, jež se uplatňují i navenek, napomáhají v základní orientaci v domě.

Provoz domu a jeho architektonické řešení

Nový objekt HDL obsahuje všechny požadované provozy. Některé provozy spolu úzce souvisejí a komunikují, jiné vyžadují přísné, avšak nikoli nepřekonatelné oddělení.

 • vstup do hlavních provozů budovy je jediný, kontrolním bodem je vrátnice (recepce)
 • prostor foyer vedle vstupu slouží ve dne jako shromažďovací (odpočinkový) prostor pro návštěvníky budovy (studenti, hudebníci), večer spolu s šatnou jako hlavní předprostor (návštěvníci divadla)
 • skleněnými posunovacími příčkami lze prostor spojovat či rozdělovat s kavárnou se samostatným vstupem z ulice
 • slavnostním schodištěm při uliční fasádě vstupujeme do foyer ve 2.NP a z něj do sálu
 • z tohoto prostoru se divákům otevírá pohled do ulice a také, díky mírnému vychýlení okenního otvoru, na Měnínskou bránu
 • foyer je prosvětleno převýšeným svěltíkem, který prochází až na střechu objektu
 • sklepní vinárnu přístupnou schodištěm a výtahem z foyer lze zcela uzavřít
 • za recepcí následuje uzavřená část budovy s hlavním schodištěm, nákladním a osobním výtahem propojujícím všechny související provozy, šatnami hudebníků, herců, sólistů a technickým zázemím objektu
 • šatny herců jsou umístěny v úrovní divadelního sálu
 • šatny hudebníku jsou umístěny v úrovni orchestřiště
 • foyer ve 2.NP lze propojit se zázemím herců a umožnit tak větší variabilitu využití sálu a přiléhajících prostor, včetně hlavního foyer v 1.NP
 • provozy úzce související se sálem jsou spojeny provozním schodištěm. Vylučuje se tak kontakt herců, hudebníků a pomocného personálu s jinými provozy
 • nahrávací studio je přístupné hlavním schodištěm za kontrolním bodem a má oddělený provoz
 • technické zázemí je přístupné hlavním i provozním schodištěm, přitom komunikací zcela oddělené.
 • výukové, správní a ubytovací provozy jsou přístupné hlavním schodištěm za kontrolním bodem
 • výška uliční fasády vychází z římsy vedlejšího klasicistního domu
 • fasáda domu je z probarvené omítky
 • Parkování a odstavování vozidel navrhujeme řešit rezervací několika míst před budovou, v rámci parkování při budově kolejí JAMU na ulici Novobranské nebo v rámci budoucí plánované výstavby garáží v lokalitě Grand

Divadelní sál (152 míst)

Divadelní sál vychází z proporcí doporučených ve zprávě prostorové a stavební akustiky a má rozměr 8,4x14x24 m. Maximální variabilita sálu je umožněna jednotnou úrovní podlahy v celé ploše. Elevace  a případné vyvýšení jeviště bude řešeno pomocí praktikáblů. Po celém obvodu sálu je pod stropem technický ochoz, který vynáší černé vykrytí a dvě nezávisle pohyblivé lávky, které slouží k osvětlování jeviště a instalaci prvků osvětlení na rošt zavěšený pod stropem sálu. V úrovni lávek jsou umístěny sklady zvukařů a osvětlovačů. V zadní stěně sálu jsou situovány kabiny zvukařů a osvětlovačů s návazností na sklady v patře. Přibližně ve středu sálu je umístěno výškově nastavitelné orchestřiště. Nástup hudebníků je umožněn ze samostatného prostoru v přízemí. Orchestřiště sestává ze čtyř samostatných částí, které umožňují různé velikosti a varianty orchestru. Orchestřiště vymezuje jeviště pro klasickou operu, nad kterým je řešeno požadované provaziště. Jeviště bude doplněno dle požadavků divadelníků o propadla a bodové tahy. Pod sálem je umístěn sklad rekvizit a sklad dekorací, do kterého je umožněn přístup (3×3 m) přímo z ulice. Kulisy a jiné rozměrné předměty jsou po domě distribuovány nákladním výtahem ze skladu dekorací.

Zkušebny, korepetice, provoz nahrávacího studia

Všechny tyto místnosti dodržují proporce doporučené ve zprávě prostorové a stavební akustiky, rovněž k akustickým nárokům na konstrukce a výplně otvorů bylo přihlédnuto.