Nové náměstí ve Velkých Pavlovicích

Projekt pro stavební povolení – 2009 spoluautoři: Pavel Klein, Alena Mazalová ​ ​ Předkládaná dokumentace řeší úpravu veřejného prostranství kolem historického objektu Sýpky. Řešené území je vymezeno ze západu ulicí Dlouhá, z jihu ulicí Brněnská, z východu ulicí Sokolská a částí pozemku parc. č. 625 ze severu. Jedná se o první etapu většího záměru vybudování nového centra […]

Projekt pro stavební povolení – 2009

spoluautoři: Pavel Klein, Alena Mazalová

Předkládaná dokumentace řeší úpravu veřejného prostranství kolem historického objektu Sýpky. Řešené území je vymezeno ze západu ulicí Dlouhá, z jihu ulicí Brněnská, z východu ulicí Sokolská a částí pozemku parc. č. 625 ze severu. Jedná se o první etapu většího záměru vybudování nového centra Velkých Pavlovic s důrazem na vinařství a vinařskou turistiku. Ústředním bodem tohoto centra bude objekt Sýpky s kulturně společenskou náplní (muzeum, přednáškové sály, vinotéka, turistické informační centrum). Předpokládají se další stavební aktivity v areálu statku a v nejbližším okolí. Nedílnou součástí těchto záměrů je i budování reprezentativních venkovních prostranství. Vybudování veřejného prostranství kolem Sýpky, která bude procházet celkovou rekonstrukcí, se jeví jako logický začátek těchto nových aktivit.

         Objekt Sýpky částečně předurčuje návrh řešení veřejného prostranství. Například při koncipování plochy a osazování jednotlivých architektonických prvků bylo vycházeno z konstrukčního pravidelného členění budovy Sýpky – tedy rastru pilířů, kleneb a z vnějšku pak oken a vstupů. Rozměry polí Sýpky udaly rozměr základního rastru, který se propisuje do dlažby, osazených vodních trysek, sloupů veřejného osvětlení ale i stromů a městského mobiliáře.

         Architektonické řešení a pojednání povrchů veřejného prostranství je možné rozdělit na čtyři hlavní části lišící se užitým materiálem dlažby (event. travního porostu) a  to následovně:

         K Sýpce přiléhá ze severní, východní a jižní strany pás vydlážděný drobnou kamennou mozaikou. Tento povrch byl zvolen i kvůli větším terénním rozdílům v okolí objektu Sýpky a to kvůli jeho lepšímu přizpůsobení. Do tohoto pásu dlažby jsou ze všech tří stran vložena zemní svítidla pro nasvětlení fasády Sýpky

         Další pás při západní fasádě Sýpky je tvořen travním porostem s rostlinnou vegetací. Do trávy jsou vloženy prvky laviček a zemní svítidla pro nasvětlení fasády Sýpky. Pás zeleně je před dvěma vstupy do Sýpky přerušen dlážděnou plochou 8,4 x 9,5 m. Tato plocha je od vstupu do Sýpky vyspádována.

Třetí pás je největší dlážděná plocha před Sýpkou s vodními tryskami a pítkem. Tato plocha je určena pro konání velkých oslav. Do ploch je osazeno 18 vodních trysek, technologická nádrž vnitřního rozměru 4 x 2 x 2,5 m je umístěna pod povrchem plochy. Bude vybudována jako monolitická betonová stavba se stropem. Poklop 600×600 mm bude zarovnán s dlažbou. Nádrž bude mít vrchní krytí 500 mm, dno bude tedy v hloubce 2,5 m pod úrovní UP. V této nádrži jsou umístěny technologie pro ovládání vodních trysek: retenční nádrž, systémy cirkulace vody a spínání jednotlivých vodních prvků, dále přívod vody, elektroinstalace, odkanalizování nádrže a přebytečné vody.

Dlažba této části náměstí bude žulová s kombinací několika rozměrů a typů povrchů a druhů kamene. Část plochy bude pojednána jako odkaz na tradiční místní kroje a jejich krajky. Zjednodušený vzor krajky se provede pomocí drobné dlažby před vstupy do Sýpky. Místy bude do dlažby osazena bronzová destička s nápisem vinné odrůdy.

Kolem pítka bude vytvořen kulatý předprostor z odlišného typu dlažby a vloženy bronzové pásky ukazující směr vybraných vinařských států a jejich vinařských oblastí.

Poslední pás přiléhající již ke komunikaci ulice Dlouhé je tvořen pískovým mlatem – minerální beton. V tomto pásu bude osazeno 13 listnatých stromů s korunou do průměru max. 5 m. Každý strom bude opatřen ochranou mříží v úrovni povrchu zpevněné plochy. Plocha kolem stromů bude spádována k ochranné mříži. Stromy budou zespodu nasvíceny zemními osvětlovacími tělesy. Před devíti stromy  v pásu naproti Sýpky jsou umístěny lavičky, dále 8 sloupů veřejného osvětlení, 6 odpadkových košů a 6 stojanů na kola.

V severním cípu této zpevněné plochy a stromořadí bude umístěno 11 parkovacích stání, z toho jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zcela na konci aleje – u přístřešku na popelnice patřícím již k budově bytového domu a policii – bude umístěna lehká ocelovo-dřevěná žardiniéra s porostlou popínavou zelení se zakomponováním rozvaděče VO.