Tescan 1

Administrativně výrobní objekt firmy Tescan

Administrativně výrobní objekt firmy Tescan

projekt: 2006-08, relizace: 2008-09

Hlavní projektant:  S.I.S. spol. s r. o.

Nový objekt vznikl jako nutnost rozšíření administrativních, výrobních a skladovacích ploch firmy Tescan. Firma  Tescan je ryze českou společností zabývající se vývojem a výrobou špičkových elektronových mikroskopů, které vyváží do celého světa. Její dobré jméno ve světě a zvýšený odbyt s sebou přinesly i nároky na větší plochy pro výrobu, vývoj a hlavně nutnost reprezentativní budovy s odpovídajícím vybavením, zázemím pro mezinárodní setkání se zákazníky a odborníky.

Architektonické řešení
Budova završuje stavební činnost na určených pozemcích a navíc se uplatňuje i ve vnímání širšího kontextu místa. Vstupuje do prostoru – možno říci náměstí – při konečné trolejbusu na Libušině třídě.
Navržený vzhled budovy je výsledkem hledání optimálních řešení vzešlých z prostorových a plošných nároků zadání, potenciálu daných pozemků – zejména skutečnosti, že parcely tvoří dlouhý úzký pruh mezi ulicí a lesem – a průzkumu současného stavu stávajících objektů a okolní zástavby.
Hmotová struktura a uspořádání jednotlivých objemů pravdivě vypovídají o venkovních i vnitřních vazbách svých provozů: Vstup je jasně definován prosklenou fasádou a ustoupenou půdorysnou stopou ve prospěch venkovního předprostoru u parkovacích stání a je navíc umocněn vysunutou hmotou druhého nadzemního podlaží na čtyřech sloupech. Tato hmota zároveň s velkým kulatým oknem do přednáškového sálu tvoří nejvýznamnější prostorový prvek kompozice obracející se do “náměstí”. Konzolovité vyložení 2. a 3. patra na straně od lesa je odezvou nutnosti ustoupit v půdoryse kvůli šířce průjezdu. Tyto základní prostorové a provozní vazby pomáhaly modelovat výsledný vzhled stavby. 
Provozní uspořádání objektu odpovídá jednotlivým podlažím: V 1.PP jsou umístěny místnosti s tzv. čistým a superčistým provozem, ve kterých probíhá finální kompletace mikroskopů, v 1.NP jsou skladové prostory, balírna a expedice a ve 2.-3.NP jsou kanceláře. Jednotlivé provozy jsou dle potřeby propojeny nákladními výtahy, osobní výtah umístěný v zrcadle hlavního schodiště propojuje všechna podlaží. Nový objekt je bezbariérově propojen se stávající budovou.
Stejně jako provozní náplň budovy lze rozdělit do několika základních celků, lze i fasádu takto dělit dle vnitřního provozu: Vstupní část je hmotově a výrazově více expresivní. Odehrává se tam první seznámení s budovou a s firmou. Uvnitř těla budovy směrem ke stávajícímu objektu však probíhá soustředěná práce a tomu odpovídá racionální a jednoduchá forma členění fasády. Jako přechod mezi těmito dvěma částmi slouží velká okna s barevnými fotografiemi zvětšenin z mikroskopu vedoucí na mezipodesty hlavního schodiště.
Vstupní hala je vysoký prosklený prostor téměř přes dvě patra s kulatým oknem za recepcí. Stejný prvek kulatého okna je použit ve vyložené hmotě 2.NP. Tvar uplatněných oken odkazuje na design výrobků firmy Tescan – mikroskopů. Ve vstupní hale se uplatňuje ještě jeden výrazný prvek – sloup ve tvaru písmene X vedle schodiště.
Okna z mezipodesty schodiště jsou pevně zasklená s rámem osazeným do líce fasády. Na sklo jsou nalepeny průsvitné fólie potisknuté obrázky zvětšenin z mikroskopů. Obrázky jsou dobarveny jasnými barvami různými pro jednotlivá podlaží. Zvětšeniny na sklech jsou viditelné zvenku i zevnitř z hlavního schodiště a navíc ještě z výtahu, kdy černě lakovaná skla obkladu schodišťové šachty jsou v místech podest opatřena kulatými průhlednými otvory v laku a tím jsou obrazy na sklech vnímány i v pohybu při průjezdu výtahem – jakýsi přepis pozorování v mikroskopu.
Fasáda otočená k lesu má více méně pravidelný rastr oken. Zde se okna podřizují vnitřnímu provozu.
S ohledem na moderní vzhled nové budovy se uvažuje o úpravách prostřední staré budovy, která svou současnou architekturou neodpovídá náplni firmy Tescan. Uvažuje se o obkladu z perforovaného hliníkového plechu a úplném nebo alespoň částečném sejmutí mansardové střechy.

Konstrukce
Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří sloupy v kombinaci se stěnami z monolitického železobetonu. Nadzemní podlaží tvoří smíšený železobetonový skelet z monolitického betonu, se sdruženým prostorovým rámem, kombinovaným s podélnými plošnými rámy ve fasádě, po obvodě lokálně doplněný v oblasti krakorce nad vstupem nosnými stěnami, případně ztužujícím zavětrovacím křížem ve tvaru písmene “X”.
Vodorovná nosná konstrukce sestává z bezprůvlakových stropních desek, lokálně  podepřených sloupy se skrytými kovovými hlavicemi. Spolu se svislou nosnou konstrukcí stěn tvoří vodorovná nosná konstrukce prostorový stěnodeskový nosný systém. Konstrukce schodišť je navržena jako desková z monolitického železobetonu.
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou. Výplně otvorů jsou z hliníkových profilů.